Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

leen van rouwtekenen te voorzien, zo als die in mijne voordragt waren aangeprezen. Deze verbindtenis vond niet Hechts een aanzienlijk getal ondertekenaaren uit de leden des Departements, maar de fpaarzame be. graafnisfen en rouwdragten zag men weldra, met goedkeuring van alle belangloze verftandigen, door verfcheiden onzer medeburgeren invoeren en volgen. Iet, dat zeker te verwagten was, om dat bij het redelijke van zulke bezuinigingen, de loflijke befparing van nutloze kosten gepaard gaat.

Ten aanzien van mijne voordragt be. floot het Departement, om dezelve aan het Hoofdbeftuur der Maatfchappij ter maat-' fchaplijke algemeenmakingaan te bieden. Dit teftuur keurde mijn ftukje der openlijke uitgave, door een of ander maandwerk, waardig en betuigde zulks gaerne te zullen zien,

doch

Sluiten