Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 OVER DE EEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

treffende fchaden, voor een groot of kleen gedeelte, te verhoeden.

Hij, die, op goede gronden, verbeteringen der Maatfchappije tracht in te voeren, befchouwd den Mensqh uit tweërlei oogpunt: • uit het eene, zo als hij behoorde

te zijn, uit het andere, zo als hij in de

daad is. Uit het eerfte gezichtpunt ziet hij den Mensch, tot hogere einden, dan die hij hier kan bereiken, gevormd; over vooroordeelen, over nadeelige gewoonten heen treden, aan zijne beftemming beandwoorden, zijn eigen geluk met dat zijner medeftervelingen bevorderende, en medewerkende aan het groote doel van den Algoeden, die alles deed worden, en alles doet werken, tot zijne eer, en tot heil der redelijke wezens. —— Maar uit het andere. oogpunt befchouwt hij den fterveling, omringt door, en gehegt aan eene groote menigte van vooroordeelen, verderflijke gewoonten en fchadelijke gebruiken, die de onkunde, het

bij-

Sluiten