Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN.

3

bijgeloof, de eigenbaat, de hoogmoed, de weelde, en wat niet al, voortbragten, en lleeds onderhouden.

Dezen laatften beklaaglijken toeftand der menfchen houdt de verbeteringzoekende waercldburger hoofdzakelijk in het oog; want, daar de eerlie, Hechts vooronderfteltle, hem de verbeteringen voorfchrijft, leerd hem de laatfle, wezendlijk beftaande ftaat, de paaien kennen, die zijne voorfchriften moeten houden, en deze regeld van zelfs zijne lesfen, die hij der Maatfchappije wil geven.

Zonder dat ik mij, op verre na, wil vermeten, beleid, oordeel en menschkunde genoeg te bezitten, cm deeze voorfchriften, in het geen ik zal zeggen, daar het te pasfe koomt, in acht te neemen, geloof ik nogthans, uwer aller toeftemminge te hebben, tot de noodzakelijkheid derzelven, in een betoog van de verpligting tot de affchafiing van zulke gewoonten en gebruiken, die het langduurige vooroordeel na genoeg tot Godsdienstplichten gemaakt heeft.

A a Be-

Sluiten