Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

bruik en de verouderde gewoonte vorderen,, van het reeds zo aanmerklijk bezwaarde ge» zin, eene kostbaare begraafnis en rouwkleding; welke te zwaarder vallen, daar ze gefchieden om het verfcheijen van haar, die dezelve gewis, door moederlijke zorg, voor een aanmerklijk gedeelte zou bezuinigd hebben.

Zulke en dergelijke voorbeelden, die voornaamlijk in minstbemiddelde familiën, en waarde inkomften gering zijn, ons daaglijks voorkomen en ons hart moeten treffen, doen aanvahglijk het drukkende van de in dezen

plaatsgrijpende gewoonten gevoelen.

Dan, het is niet flechts in zulke, maar het is in alle fianden der Maatfchappij, dat deze last kneld, en het is daarom de Maatïchappij in het algemeen, die er onder zucht, en verlangt er van ontheven te zijn.

De aanzienlijke familiën, in ons Land, .zijn dikwerf niet gegoed, naar mate van den rang, dien zij in de Maatfchappij bekleeden, of om hunnes gefiachtswille zig gehouden

ach-

Sluiten