Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN. Iï

Zo veel dacht mij genoeg te zijn tot eene fchets van het drukkende der zwaare kosten, die bij de begraafnisfen en rouwdragen in

ons land gemaakt worden. Dan, is er

eenige noodzaaklijkheid tot deeze groote las« ten voor de Maatïchappij? — Zo ja, dan zouden wij flechts naar middelen behoeven om te zien, om die draaglijk te maaken; doch wij meenen, dat het meestbezwaarende in dezen volftrekt nutloos is, cn dit moesten wij in de tweede plaats aanwijzen.

Voorzeker is het afftcrven van bloedverwanten en dierbaare vrienden een tijdftip in het menschlijk leven, een gebeurtnis voorde overblijvenden van het uiterfte gewigt, en het is de rede, waarmede de mensch boven andere fchepfelen begaafd is, — het is de gevoelige ziel, die de Schepper hem fchonk , •— het zijn de banden van echtverbintnis, bloedverwantfchap en vriendenmin, die, zo wel den uiterlijk betoonden rouw, als de innerlijke droefheid billijken en gebieden ,

en

Sluiten