Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï8 OVER DE BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

den, waarbij men den in ons land gewoonen ïouwtijd in acht neemd; — en, waarom zouden de Burgers in dezen de Krijgslieden niet kunnen volgen; waarom zouden de vrouwen verpligt zijn hier in meer kosten te maken, dan de mannen, door het vernieuwen van haaren dragt? Immers is hier geene rede voor; ten zij men anders het vrouwelijke zwak in dezen genoodzaakt zij, in te volgen, en men niet in ftaat ware, om haare caprices in dit geval, door goede redenen, op de zagtfte wijze te overwinnen? . Deezc of dergelijke wijze van begraven en rouwdragen kon, in alle Handen der Maatfchappije, op gelijkvormige wijze plaats hebben, — en ^wanneer dit algemeen werdt zou het onze Natie kenfchetfen, als verftandig, als wijsgeerig, "als christelijk; daar zij hier door zou toonen, aan den Mensch, in die tijdftippen, waarin hij louter als Mensch moet befchouwd worden, genen rang toetekennen. — De eerzucht, en de hoogmoed hebben zelfs, met al wat zij zig laaten voorHaan ,

Sluiten