Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 ÖVER DE ÊEGRAAFOTSPLËCHTIGH2DETJ

immers, dit zou in den beginne te hard varJen, en aanleiding kunnen geven, dat hes goede oogmerk, of niet bereikt wierde, of dat deeze goede zaak fchadelijke gevolgen van anderen aard had.

Wel voorgaan, zou, dunkt mij hier wel doen volgen. Als de bemiddelde burger, als de man van rang zelfs, hier en daar, voorging, met zulke weinig kostende begraafnisfen en rouwdragten, bij welke alleen die gebruiken in acht genomen wierden, welke 's Lands en de ftedelijke wetten voorfchrijven, dan zon zulks-gewislijk op 'de mïnstgevoelige wijze, weldra algemeen worden. — Te gereeder zou men zulks zien volgen, daar het gefchiedde. van de zodanigen, die, uit hoofde hunner tijdelijke omftandigheden, niet gerekend konden worden, iets van dezen aard te moeten doen of laten. En hier toe dunkt mij dat onze Maatfchappij juist zoude gefchikt wezen. — Het ontbreekt flechts aan. voorgangers, om het gewenscht oogmerk te bereiken, en waar zullen wij die beter vinden-

Sluiten