Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii O P D R A G T.

Gods ons fchynt te naderen: daar

dit alles zoodanig is, kan 'er nooit geen' tyd geweest zyn of dadelyk zyn, dat de Godlyke vermaningen van onzen Zaligmaker meer te pasfe komen, dan thans, daar iïy zegt: Zalig is hy die waakt en zyne kleederen bewaard, op dat by niet naakt en wandele, en men zyne fcbaamte zie, (a) waakt en bid op dat gy in geene verzoeking komt. (F) En dewyl ik deze hoofdzaken, naer myn inzien, nader uitgebreid, duidelyk voorgefteld, en allerernftigst aangedrongen heb gevonden, in het toepasfelyk gedeelte eener Redenvoering, behelzende Het iM bejleèen des Tyis, door wylen de Eerwaarde Robert Fleming, op den eerften dag van het Jaar 1700, in het Engelsen te London gedaan, en waar van ik eene overzetting gemaakt heb; zoo dagt het ten mynèn en uwen nutte, (en voorts tot elks heil en we■zentlyk belang) dat ik nimmer beter dan

nu,

(a) Openb, XVI. vs. ij. ' - -

(£) Matth. XXV1. vs. 4*.

Sluiten