Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T. in

nu, op den eerlten dag van het nieuwe Jaar 1795, aan u lieden allen (thans 22 in getal; dit lettergefchenk kon aanbieden en opdragen: — neemt het met genoegen van myne broedèrlyke hand aan, en be-5 fchouwt den inhoud als myne eigene woorden, die ik in allen deelen van dezen Eerwaajdigen Man overneme. Leest mag ik u bidden het zelve meenigvuldigmaai; en, zoo velegykinderen hebt» laat uw kroost of zelfs, of 11 hooren lezen, hoe de korte en onzekere tyd hunnes levens , best tot hun tydelyk en eeuwig heil te belleden zy. — En alzoo zegene God dan deze myne pogingen, ter bevoordering myner heilwenfehen, welken voornamentlyk deze zyn: dat wy, allen te zamen, hier namaals, deelgenoten eener zalige onfterflykheid zullen mogen zyn, en wy als dan, Hem, die op den Troon zit, en het Lam (gelykelyk onzen Lof en ftem verheffende met alle de millioenen, die door het bloed des Lams gezaligd zyn, en geaccompagneerd met deme* a lo-

Sluiten