Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

JDen Autheur van het geen wy thans hier onzen Tyd- en Landgenoten ter lezinge, maar boven al ter betrachtinge , aanbieden, is dezeU ve Eerwaarde Robert Fleming , van welken onlangs het belangryk Stukje de 0?k@rasc en Val des Pausdoms, te Amfierdam by J. A llart is uitgekomen, bevattende deze bladeren het voomaamfle gedeelte zyner toepasfelyke aanmerkingen , welken de Eerwaarde F l e m i n g op de bovengemelde Redenvoer'mg heeft laten volgen, behelzende Het wel bededen des Tyds, en het gene den inhoud dus van dit gefchrift behelst.

In het bovengemelde Stukje vind men reeds drie toepasfelyke aanmerkingen, tot Prakticaal gebruik ingericht; zynde de overige geheel weggelaten, om redenen in het Voorbericht aldaar nader te zien.

De vierde aanmerking, van de Eerwaarde Fleming, behelst de oorzaken welken onze * Her-

Sluiten