Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[I

VOORBERICHT.

Hervormers noodzaakten, om de Roomfche Kerk te verlaten ,* welken zyn Eerwaarde tot vier voorname redenen brengt, i.) De grove Dwa« lingen. 2.) De affchnwelyke Afgodery. 3.) De gewaande onfeilbaarheid der Roomfche Kerk' 4.) De verfchrikkelyke Tyranny dezer Gezindheid : ten bewyze daar van geeft zyn Eerw. de 12 Artikelen van het Roomfche Geloof naauwkeurig op, zoo als dezelve vervat zyn in de befaamde Balie van Paus Pius de Vierde, gedateerd Romen, in V Jaar 1564, in de maand November, waar uit zyn Eerw gelegenheid neemt, de onbeflaanbaarheid van zulk geloof met de w^aare Godsdienst * aan te wy zen, mitsgaders de gegronde redenen, waarom onze Hervormers Zich van de Roomfche Kerk hebben afgefcheiden; vermaanende zyne Vrienden, fandvastig te zyn en te blyven in de Leere der Waarheid.

Waar op dan zyne vyfde of laatfte aanmerking volgt, die de inhoud dezer bladeren, en het fo't is, van zyne geheele Redenvoering, of Zend' brief, zoo als zyn Eerw. die noemt, en waar mede das deze Verhandeling, of dit gedeelte zy

nes Zendbriefs begint.

Is het voorts ten allen tyden dienflig, om aan te dringen dat wy onzen tyd wel befleden; was

het

Sluiten