Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. m

het te meer noodig in den leeftyd van den Eerwaarden Fleming, het is, na otis inzien, boven al noodzakelyk in dezen tegënwoordigen tyd, dien wy beleven: daar het fchynt, ja blykbaar genoeg is, dat, zoo wy niet reeds'm de uure der verzoekinge leven, die over de geheele waereld komen zal, wy nogthans booze, duistere, en veruitziende dagen beleven; en dewyl de Eerw. Fleming, by het iegin zyner Redenvoering zelve zegt: „ dat nademaal deze „ Redenvoering nu het licht zag. Hy in eem„ gen opzicht: zich verplicht bevond, dezelve aan alle zyne Vrienden in deze Vooraffpraak, „ als zeer belangryk aan te bevelen, waar in „ hy in het byzonder, de Engelfche Kerk te Leiden, en de Schouche Kerk te Rot„ terdam, in floot, alwaar hy bevorens als „ Predikant\gefiaan had,"" en ook in het hoofd Van dit gejchrift (pag. a.) verwachtende was, dat het gene zyn Eerw. ten dezen opzichte, aan zynen Tydgenoten voor {lelde, ook hoopten nuttig te zilllen zyn, na zynen dood, ja tot de volgende gefi'achten, zoo vonden wy ons geneigt, om de volgende vertaling ook onzen Tyd-en Landgenoten aan te bieden, als zynde, voor zoo verre ons bewust is, nimmer in het Hollands te * a j? l«-

Sluiten