Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV VOORBERICHT.

lezen geweest, of door den druk gemeen gemaakt.

Wy hoopen dat de overwegingen daar ra voorkomende, van het groot/ie nut en de heilzaam* [Ie uitwerking zullen zyn, waar toe wy des Heeren Geest en Godlyken Zegen afbidden, en aan allen Lezeren dezer bladeren ioewenfehe.

Wyders diene ik hier nog te berichten, dat wy de Texten hier endaar, alwaar de plaatzen ''er niet bygemeld ponden, naar her. Engelsch vertaald hebben. — En laatfelyk verzoeke alle Taal- en Spelfeilen, door onzen Leezers gun/liglyk te willen yerfchoont zien, en liever hunnenaandacht te willen bepalen, op den zakelyken inhoud van het gene zy hier zullen aantref en, niet twyffelende, of zy zullen fiof gemeg Vinden, waar mede zy hunne gedachten en bepeinzingen kunnen bezig houden.

De

Sluiten