Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J0^e vyfde en iaatfte aanmerking welke ik aan uwen aandacht zal voordellen, als het flot of gevolg van alles wat ik gezegt hebbe is dit: dat, of fchoon wy de eindelyke verwoesting van het Pausdom niet zullen zien noch beleven, noch ook het gezegend Duizend jfaarig Ryk, noch de komst van Christus om de weereld te oordeelen: wy nogthans zien, dat de dood voor ons van dezeh ye waarde is, indien wy zoo gelukkig zyn, om in het Paradys te komen, eyt daarom behoor en en moeten wy onzen tyd wel bef eden en in acht nemen, op dat wy deelen mogen in de aanftaande gelukzaligheid, wanneer wy ft er ven, ik zeg, dat de dood van dezelve waarde, als de genoemde dingen voor ons zyn, indien wy zoo gelukkig zyn om in het Paradys [van God] te geraaken: want, dan zullen wy de overwinning over alle An« tichristifche vyanden behaalen, en met Christus in een' veel beter' fkat zyn, dan eenig aardsch Duizend Jaarig Ryk, kan vooronderfteld worden te wezen; wachtende tot dat hy komt om de weereld te oordeelen, en wy met hem in heerA lyk.

Sluiten