Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gj Nieuw Jaars Geschenk

lykheidvetfcbynen zullen, als wy onze, alsdan verbeerlykte lighaamen weder aangenomen heb.

ben. ...

Beueed daarom uwen tyd wel, en laten alle gelegenheden en voordeden van denzelven, met de ukerfte vlyt en ernst, door u worden waargenomen, gedachtig zynde dat gy ftervelyke en verantwoordelyke Schepzelen zyt, en dat u de tyd verleend is tot dit vocrnaame einde, op dat gy u voorbereiden zoude tot eene betere weereld. ■ .

En daar wy thans niet alleen het begin zien, van een nieuw Jaar, maar ook eener.« Eeuw, zoo moet ik mynen iever meerder kragt byze'ten, betreffende het welzyn uwer Zielen, wanneer ik over dit groote, voorname en beoefièrend rfootdftuk handel, te weten de befte■ding destyds, met opzicht tot de bovenweereld; op dat, wanneer ik heen gegaan zal zyn, het , gene ik gezegt heb, en nog meene te zeggen, by aanhoudendheid nog blyve fpreken tot die genen, welken my overleven zullen, en op de. zelve wyze (indien deze verhandeling zo lang in v-zen blyft tot de opvolgende genachten: -

binnen, welken, wanneer hy zyne groote Armêe ym duiaendmaal-duizend Man overzag, tt net-

Sluiten