Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZuSïERS. 3

verhaal, weende, toen hy deze overweging maakte; dat 'er, eer honderd jaaren verloopen waren, geen één Man van alle deze meenigten meer leven zoude ; weinig denkende dat nog voor het einde van datzelfde jaar, hy de vernieling zoude zien, van de meeste aller dezer [manfchappen] en hy Zelfs zynen laatften adem zoude uitblaazen. Dan, my dunkt, dat heteene ernftige en gewigrige zaak is, om na te denken, dat voor het einde dezer Eeuw, alle die genen, welken thans eenig figuur in de weereld maaken, hunnen loopbaan geé'indig: zullen hebben, en verzameld zullen zyn in dea Hemel of in de Helle, terwyl in hunne plaats weder nieuwe Acteurs op het tooneel zuilen verfcbynen: en vermits ik myne overwegingen tot het einde van eene eeuw wilde uicltrekken, zoo vinde ik eene genoegzaame reden, om myne bepeinzingen te bepalen, en te vooronderftellen, dat ik u met alle anderen, welken onze ftraaten en onze plaatzen van aan bidding vervullen, de eene voor, de andere na, de eeuwigheid zie inflappen ;zommigen nog dit jaar, zommjgen het volgende en zo al voorts.

Maar, om over te gaan ter overweging van het onderwerp, dat wy voorhanden hebben. — Ik voorcnderflel dat het niet noodig zyn zal u te zeggen, wat wy door de befteding des tyds vet;

A 2 liaan 5

Sluiten