Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ifNiEUW Jaars Geschenk fhvan; aangezien dit zoo klaar is, dat het niet noodig is, daar van eerdge verklaaring in het gemeen te o-even; ook kan het even min voor Christenen duitter zyn, wat'er in eenen geestelyken zin door veruaan word; want het kan niets anders betcekenen als, zulk eene redelyke en Godsdienftige regeling van onzen tyd, en befchikking van onze bekwaamheden, en omftandigheden, byzonder daar wy leven onder de voordeden en middelen van het Euangelïum, dat wy altoos bezig zynin goed te doen en hetteverkrygen, dusdoen. de genade in Gods oogen te vinden, en hier namaak de zalige genieting van hem te verwerp yen, dan dewyl de Apostel zegt: Na U het de wel aangenaame tyd, en den dag der Zaligheid' en daar we voor ons zelv behoor en zorg te dragen, dat wy de genade van God met te vergeefs mogen ontvangen hebben CO, rekenen wy daarom, dat deze reeks van onzen leeftyd ons-gegeven is, om de eer van God en ons eigen, ja onzer evenmenfehen gelukte bevoorderen, zynde in alle deze opzichten thans m eenen ftaat van beproeving,

Laaten wy daarom onzen tyd wel beueden, doordeed* te poogenom onze eigene volkomene oeftemming te winnen, tot de voorwaarde van

(*) 2 Cor. VI: vs. i,

Sluiten