Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Nieuw Jaars Geschenk

te worden. - Dan nademaal het eene voorzie h tigebezigheid is, dat ieder Mensch zyne eigene omfhtndigheden, cn de beftieringen der Voorzienigbeid omtrent hem, best kent en gade kan flaan, ten einde daar na zynen tyd wel te befteden, zal ik alleen eenige algemeene waarfchouwingen u herinneren. Laat ik daarom

ï.) U raden, dat gy een regt gebruik maakt van de omftandigheden, die u uitwendig lot in deze weereld met zich brengt. Zyt gy in den Haat van voorfpe^d?"2yt dan dankbaar aan uwen genadervken Weldoener. Zyt gy geëerd? Gebruik deze [omnandigheidl ten einde God door u geëerd mag worden. Zyt gy in eenige plaats van Regering of Macht gefield? Bevoorder dan het Koningryk van God by de Menfchen. Zyt «•y Ryk, gedenk dan wat Salomon zeide (*) de wysheid is goed met een Erfdeel, en daarom diend God met alles wat Hy u geeft. Maar zo <rY in tegenfpoed verkeert, laat den moed niet zinken, maar gedenkt, dat, geljk de voorfpoed grooter voordeden te weeg brengt om goed te doen , den tegenfpoed meerder gefchikten tyd oplevcrd, om het goede te verkrygen; wantin de dagen van- tegenfpoed, Wy beter gefchikt om te denken, en te overwegen, dan ten tyde des

voor*

; f*) Piediker Vil: vs. n.

Sluiten