Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. 9

want, hoeverfchrikkelykmoet het zyn, den Heiligen Geest uitteblusfchen, en de overtuigingen, aandoeningen en invloeden van denzelven te verflikken, vooral wanneer men dezelve op eene byzondere wyze gewaar word!

Maar dewyl, om regt te beginnen, het een voornaam middel is, om gelukkiglyk 'er toe aangezet te worden; dat wy dan toch de goede befteding des tyds, zo vroeg, en hoe eerder, hoe beter beginnen, zonder eenig uitflel, of verfchuiving van dag tot dag, zynde het onderwerp gewigtig, be. langryk, en misfchien zeer kortftondig, want het is alleen het tegenwoordig oogenblik, 't geen wy het onze kunnen noemen of rekenen: wanc gelyk onze vocrby zynde dagen, (§) onherroepelyk zyn, zo zyn onze toekomende dagen (*), niet dan twyflelachtigheid en onzekerheden-, daarom worden wy altoos vermaant Gods Stem heden te hooren (f), indien wy dezelve'geheel en al wille» doen. Laat ons daarom zulks niet uitpeilen, maar ons beneerftigen om Gods heilige geboden ie onderhouden.

In-

($) In het Engelsch'rtaet onze Gister-dagen. (*J Mar gen-dagen.

(t) Ziet Kebr. IV: vs. 7. en III: vs. 7, 13, iS2 Cor. VI: vs, 2. Luc. XlX. vs. 42 enz.

A 5

Sluiten