Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io Nieuw Jaars Geschenk

Indien wy nu onzen tyd, en ons leven we] willen aanleggen en beleden, laten wy gewis den morgen van onzen tyd niet verwaarloozen. Laat ik u dan hier indachtig maaken, aan vier morgens van uwen leeftyd. De eerfle is de morgen van uw leven, te weten, de tyd uwer Jeugd, uwer gezondheid en uwer kragt: de zodaar.gen onder u lieden, welken dezen tyd of geheel of ten deele verwaarloost hebben, bidde ik dubbele vlyt en naarftigheid in 't werk te dellen, ter belleding van den tyd die hun overig blyft. Maar dezulke onderulieden, welken nog in hunne Jeugd zyn, worden vermaand aan hunnen Schepper te gedenken in de dagen hunner Jeugd, en handde zodaanig , dat zy met genoegen en vermaak te rug kunnen zien op hunne voorby zynde djgen.

2.) De morgen van iedere dag, is een tyd welke inzonderheid gefchikt is, om aan God gewyd en tot uw eigen heil bedeed te worden, want zoo wy zulks doen, heeft het eenen kragtigen invloed op ons, dat wy het overige van den dag ook regt bededen: het is een tyd welke niet alleen (Amica mufu) de Vriend der dudie is, gelyk het oude fpree- woordzegt, maar welke ook zeer voordeehg tot (Orationi & devotionij , bidden en Godsdicrdige i peinzing is, dewyl wanneer onze zinnen en verftandelyke vermogens Iris zyn,

en

Sluiten