Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters, xx cn door de aftrekkingen der gezelfchappen en bezigheden, nog niet verftoord zyn, dan is fee zeker de beste tyd voor de deugd, zo wel als voor de ftudie, en daarom droegen de oude Heiligen zorg, dat zy dezen tyd niet verwaarloosden (*> 3.' Maakt een naarftig gebruik van den morgen van iedere week, namelyk des Heeren dag, vermits, wanneer wy dan onzen plicht betragten, zo mag "het ons Gods zegen eenjgermaate de gantfche week doen ver wagten, Maar indien wy weigeren God te geven, het gene hy op zynen dag van ons eisebt, zo moet het ons niet bevreemden, wanneer God ons die dagen onthoud, welke hy ons anderzints toegedaan had, om ons van te bedienen, en dus is het geen wonder, wanneer wy bewaarheid vinden , "t geen meenig een met leedwezen in de uure des doods beleden heeft, dat de ontheiliging van des Heeren dag, de aanleidende oorzaak geweest ware, van alle hunne volgende zonden en elende, en ten

4.) Zal het'niet onvoordeeligvoor ons zyn, d& Morgen van elk Jaar zich af te zonderen, om op nieuw naar te gaan wat wy gedaan hebben, wat ons bejegend is in het voorledenen Jaar, en Gods Zegen af te fmeeken over het volgende

|Jaar.

(*) Ziet Pfalm V: vs. 3- en XCII: vs. 2. Job I: rs. £. Maie. I: vs. 35 enz,

Sluiten