Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is Nieuw Jaars Geschenk

Jaar. Dit hebben veele heilige Menfchcn met vrucht gedaan: fommigen op den eerden January, als zynde gewoonlyk de eerde dag van hec Jaar: of anderen die hunne Rekening begonnen, met den dag hunner geboorte, of doop of bekeering; in welk ieder na het geen hem best behaagt kan te werk gaan.

Daar wy thans de Morgen of het begin eener nieuwe Eeuw aanvangen en intreden, laat ik u ■ fmeeken om dit werk ook thans te beginnen, zo gy het geduurende. de Jaaren der voorledene Eeuw verzuimd hebt, welken gy beleefd hebt, het zy dan veele of weinige.

Na u dus eene onderrichting gegeven te heb» ben, van den tyd, en hoe gy na de omftandigheid en gelegenheden die gebruiken moet ,• zal ik voortgaan om u dezen plicht aan te bevelen, met drie aanmerkingen, en vervolgens ter beflie •

ringe hoe zulks te doen zy, met u drie [regels

lesfen of leeringen] voor te ftellen, die ten dien einde moeten, worden beoeffend.

Laat ik dus, in de eer-fle plaats, u dezen plicht aanbevelen, in drie gewigtïge aanmerkingen.

De eerde aanmerking is deze: dat het de plicht en de voorzichtigheid eischt, van eenen iegelyken van ons, om een' behoorlyken en diepen in • druk, van de zin en de waarde van het woord tyd te hebben. Ik

Sluiten