Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'aan myne Broeders en Zusters. ïfj «ftced denzelvenbeter, eer het te laat zy, om de .voorby zynde gelegenheden weder te krygen, en dit leid my tot een andere aanmerking.

De tweede aanmerking dus, is, dat het ons '.belang is, niet alleen indrukken van den zin des ZL en de,aarde des tyds te hebben maar „ moeten ook behoorlyk enflerk, door deszelfs invloed aangezet en bewoogen worden, zo cm de «oede befleding des tyds te beginnen, als om onzen grootften en hoogst belangryken plicht [aan te vangen]. Want het is geen befpiegelende kundigheid, maar eene werkzaame oeffening, welke wy hier in acht te nemen hebben; en daarom, zo ons begrip, van het woord tyd, geen invloed ■ opons maakt', om ons denzelvenwel te doen hefteden, zo zal het alleen ftrekken tot verzwaa. ^ onzer verdoemenis; laat dus het geen ik u gezegt hebbe, van die uitwerking op u zyn, dat gy tot uwen plicht 'er door word aangefpoord; 4 zal de moeite my niet beklagen, om u wyders over deze ftoffe te fchryven , in de hoop dat gy wel zult willen leezen, 't geen ik 'er over 'gefchreven hebbe. - Neem het my nietten kwade -datikmeteenigen ernst en vuurige toegenegenheid u aanfpreek, en ook gy allen- welken hunne oogen te eeniger tyd op deze bladeren flaan zullen. MynwaardeVrienden! Sommigenonderuheb-

Sluiten