Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZUSTERS. 19

leven, na hunne lusten, moeten \aan Hem rekenfeil ap geven, die Rechter over levenden en dooden zyn zal, en dan zai een iegelyk van hun, dit verfchriklyk woord hooren: neemt den nutteloozen Dienstknecht, en werpt hem buiten in de uit er ftü duisternisfe, daar, alwaar weeningen en knerfingen der tanden zyn zal. — Overweeg dus dat het onmoogelyk is, om een enkel oogenblik verlorenen tyd weder te rug te roepen, zoo wel in eenen eigentlyken als natuurlyken zin; en dat het dus een' dwaazen en befpottenswaardigen wensch is! Och dat God my eens de voorby zynde jaaren weder gaf! Dan, in een' zedenkundigen zin, kunnen wy zeggen, den voorledenen tyd weder te rug te kunnen krygen, als wy onze naarftigheid en vlyt verdubbelen, want dan kan men in zommigen opzichten zeggen, het misbruik of het verzuim onzer vorige dagen te herflellen; maar dan moet men wel bedagt zyn, dat het nu of nooit, moet in 't werk gefield worden; want zo onze tyd eenmaal hier een einde neemt, dan komt 'er nimmer weder een'flaat van beproeving, als welke wy thans genieten: Als een Man geftorven is zal hy [weder] leven* Neen, helaas! zegt Job, gelyk als een Wolk yerdwynt èri he-x nen dry ft, zoo zal hy, die ten gr ave gaat, nim • 1 mer weder opkomen, (dat is, om op de Aarde B 2 we.

Sluiten