Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Nieuw Jaars Geschenk

weder te leven, blykens de volgende woorden) hy zal niet weder tot zyn huis keeren, en zyn plaats zal hem niet meer kennen. Laaten wy allen daarom methem zeggen, (en gebruik maken van deze les) nog jlegts weinige jaaren, en dan ga ik den weg, van waar ik niet wederkeeren zal.

Behalven dit alles nu, zal het zeer nuttig zyn, de volgende overweging aan te dringen, namelyk, om de gefteldheid en. de omflandigheid der Eeuw, of van den tyd waar in wy leven in aanfchouw te nemen; want indien den Apostel Paulus, wanneer hy de Christenen van zynen tyd vermaande, den tyd uit tekoopen, voor re» den zyner vermaanenden raad geel'c, om dat de dagen boos zyn, zo houde ik my verzekerd, dat 'er veel meer reden is, om de dagen waar in wy leven, met dien naam te beftenipclen. Want de zin van des Apostels gezegde, wanneer hy de dagen waar in hy leefde boofe dagen noemde, is zonder twyffel hoofdzaakelyk, zoo niet eeniglyk, dat het verdrietige en gevaarlyke tyden waren; want tyden van beroertens, worden vry gemeen in de Schrift, kwaade tyden of kwaade dagen genaamt. Maar wy mogen dit te regt in eevien ruimeren zin, ten opzichte vanonzë tyden opvatten, want eene Eeuw of eenige tyden, kan

of

Sluiten