Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZuSÏERS. 23

ons daarom niet luisteren na het onderrigt, 'i geen ons doed afdw aalenvan het woord der kennisfe, maar laten wy ons wachten, dat wy niet verleid worden door de godloozen, en afvallen van onze flandvastigheid.

Maar zyt echter zoo eigenbelangzoekend niet, dat gy flechts, 't geen u alleen raakc, zoud betrachten, maar gedenkt dat gy Leden zyt, van een Stad, van een Kerk, en van een Natie, en dat gy dus Ledemaaten zyt van de Algemeene Christelyke Kerk, die alomme verfpreid is; en daarom handeld overéénkoomftig alle deze verbindtenisfen en betrekkingen, en zo gy dan niet meer kunt doen, bid dan ten minfte God dat Hy genadig zy. Staat in de bresfe, op dat gy, indien het mogelyk is, zyn misnoegen mooge afkeeren; handeld dus, gelyk oprechte, getrouwe en [leeds aanhoudende vermaaners van den Heer; latende Hem geen' rust, maar roepende tot Hem nacht en dag, tot dat hy opfta, en Hy zyn Zion en Jeruzalem maake tot een lof op aarde,

'Er is nu nog een derde aanmerking, welke ik by de vorige wilde voegen, ten einde nog met meerder kragt dezen plicht u aan te bevelen; namelyk, de nuttige beftedingvan uwen tyd, en dit is iets, waar op meenigvuldigmaal aangeB 4 dron*

Sluiten