Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Nieuw Jaars Geschenk

drongen word, doch ik vrees dat 'er weinigen na leven, te weten, dat wy enderhet oog en de befchouwingvan een God, die alles ziet verkeeren, welken eindelyk onzen Rechter zal zyn. — ö Myne Vrienden, zoude dit voor u alleen een befpiegelende zaak zyn ? Durft iemand uwer in het gezichtvan God doen, het geen hy zich fchaamen zoude, voor'toog der Menfchen te doen? Ik herinner my eens van een zeer heilig Man gehoort te hebben, dat hy door eene wellustige Vrouwe in verzoeking gebragt zynde, om ontucht met haar te bedry ven, op een plaats waar van zy de Meefteresle was, en bevelen konde, zich in 't eerst hield of hy baar te wille zoude zyn , op voorwaarde dat zy een befloten en afgezonderd vertrek meest zien te vinden, alwaar niemand tegenwoordig was of hun zien konde: waar op zy hem van kamer tot kamer bragt, en van de eene plaats na de andere, maar hy had overal nog iets in te brengen, tegen ieder van deze vertrekken ; ten. lange laatften bragt zy hem in een zeer duister en donker vertrek , zeggende tegens hem, hier kan niemand zien wat wy doen, als God en de Duivel. Hoe antwoorde hy, is dat niets? Gy moet my brengen daar noch God noch de Duivel ons zien kan, anders wil ik nimmer aan uwe begeerte voldoen. Nog herinner ik my van een ander [Man] gefa oorr,

Sluiten