Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. a$

hoort te hebben, welke op dezelve wyze in verzoeking gebragt zynde, zyne tceftemming'er aan gaf, op voorwaarde de vryheid te hebben, om de plaats uit te kiezen,- het welk zy inwilligde: hy verkoos daar toe de openbaare Marktplaats, dan zy weigerde zulks, zeggende, zy kon zulks niet doen uit fchaamte, [daar het] in het gezicht van alle Menfchen [moest gefchieden]: waar op hy haar antwoordde, dat hy het nog veel minder voor het oog van God durfde doen; en vraagde [haar] hoe zy voor het oog van God durfde te verrichten, het geen zy befchaamt was voor de Menfchen te doen.— DeHeidenfcheZedenmees. ter Seneca, wat iets meer is, raad de Menfchen zoo in alle dingen te handelen, als of God, endewyste en deugdzaamfte der Menfchen, het oog'er op gevestigd hadden.

Fooronder/tel, Cato, Scipio o/La;lius, by u te zyn (zegt hy), of eenige dergelyke uitf ekende Mannen, by welkers komst, zelfs de god. looste Mensch fchrikken zoude, om opentlyk kwaad te bedryven. Maar hy voege 'er in eene andere plaats by, wat zal het u baaten, u zelve en uwe daadfin voor de Menfchen te verbergen, dewyl "er niets voor God verborgen is? Want hy ziet in onze harten, en is tegenwoordig in onze gemoederen: en nog op eene ar,dere plaats B 5 zegt

Sluiten