Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

Nieuw Jaars Geschenk

zegt hy, het baat de Menfchen niets, hunne Confientien toe te fluiten en te verflikken, dewyl alles wat wy doen, voor Gods oogen open ligt; en daarom is het voor ons zeer goed en wyslyk, om zoo te handelen, dat het door Hem worde goedgekeurd. Hoe overéénftemmend zyn deze uitdrukkingen, met de gewyde Voorfchriften van onzen Heiligen Godsdienst.' En wat zullen wy onzen Meester in dien Grooten Dag antwoorden, indien wy gedogen, dat zulke perfoonen ons overtreffen en voor uit ftreven, daar wy Christe. nen zyn. Laat ons dus bedenken welk grondbeginzel^ozep/fc beheersen te, toen hyin eene zwaare verzoeking zynde, in aanmerking nemende zyn laage en onderworpen ftaat, zeide, zoude ik zulk een groot kwaad doen, en zondigen tegen God? Ja laten wy David naarvoigen, die den Heere altyd voor zich jlelde, en hem befchouwde als tegenwoordig aan zyne regteband, ten einde dat hy niet beweegd mogte worden, maar bemoedigd om op hem te betrouwen; want wy moeten altoos gedenken, dat onze verborgene, zoo wel als onze openbaare zonden, gezet zullen worden in het licht van Gods aanfehyn, nade. maal de duisternis ons zoo min voor God verbergt als het middaglicht der Zon. Maar wy moeten op gelyke wyze in aanmer.

king

Sluiten