Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 Nieuw Jaars Geschenk

bellieren, hoe gy met het meeste nut uwen tyd zult beneden, en hoe gy dit doelwit op de beste en gelukkigfts wyze, als Christenen en verantwoordelyke Schepzelen zult bereiken. En dit zal ik doen met u drie keringen voor te ftellen, welken alles, wat noodig en nuttig ten dezen opzichten is, zullen bevatten: fchoon de eer/ie. leering de voornaamfte en de eenige beftierende is, welke in onzen gantfchen plicht, hier omtrent moet in acht genomen worden," zynde de tweede en de derde aan dezen ondergefchikt, welken echter ten uiterfte nuttig, zoo niet even gelyk noodzaakelyk zyn.

De eerfte leering is deze, draag zorge dat gy uwen tyd en derzelver bekwaame gelegenheden met verzuimd, door zonde en ie delheid; maar hefteed dezelve altoos in de vervulling, van een gemoedelyke en yverige betrachting van alle noodzaakelyk» plichten.

Daar dit de voomaamfte leering is, gelyk reeds gezegt is, waar naer wy onzen tyd moeten regelen, en dewyl dezelve zodaanig van inhoud is, dat zy ons beiden ontkennender en Heiliger wyze kan bellieren, zoo omtrent het gene wy vermyden als doen moeten, zoo zal ik daar na onderfcheidentlyk myne overwegingen inrichten, en verdeelen in twee deelen.

Het

Sluiten