Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Nieuw Jaars Geschenk

deugendheid en Godloosheid, cnder de Christe nen niet behoorde genaamd te worden, of zelfs, voor een oogenblik tyds, niergeoorlooft behoorden te zyn, noch piaats te hebben, of met genoegen en opzet aan gedacht te worden, veelminder in de levenswyze en daaden, behoorde in 't werk gefield te worden, zoo zullen wy deze [grove ondeugden] geheel voorbygaan, ten einde die dingen alleen te overwegen, welken fchoon op zich zelv' geoorlooft, zodaanig niet behoorde waargenomen te worden, dat dezelven geheel of het

grootfte gedeelte van onzen tyd wegnemen;

gedoog dan dat ik u mynen raad geve, in de volgende gevallen.

Zyt niet te verkwistend met uwen tyd [door te brengen], in het genot der zinnelyke vermaken, en de dienften van uw lighaam. Laat de beoefeningen de ver {tering uwer Zielen, meer tyd aan u kosten, dan de kleeding en verfiering uwer Lighaamen. —- Word in den flaap niet als bedolven, noch fluimerd niet te lang, daar de tyd zo kort en onzeker is, en gy zo veel bezigheden hebt om dezelve aan te vullen; noch vergun u zelve geen meer tyd dan noodzaakelyk of behoorlyk is, tot voeding uwer Lighaamen, zyt dus niet gelyk die genen , welken zoo geftreng door God berispt worden, over

hun-

Sluiten