Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. 31

hunne wellustige levenswyze in deze weereld, daar zy de dingen die boven zyn behoorden betracht te hebben; welkers flegt charafler dus gefchetstword, by Atnos VI:vs. 3-6. Gy die den

boofen dag verre ftellet; die daar leggen op El> penbeenen bedfteden, en weeldrig zyn op hunne koetzen} de Lammeren eeten van de kudde, en de Kalveren uit het midden van den mest/lal; die op het geklank der Luite kwinkeleer en — die Wyn uit fchaalen drinken, en zich Zalven met de voortref elykjle Oliën. Maar welke ondertusfchen altemaal geen acht flaan op den ftaat der Kerke, en zich niet bekommeren over\de verbreking Jozephs. Daarom laat ons, gelyk de Apostel ons vermaant, als in den dag (of de heldere Zonnefchyn van het Euangelie) eerlyk wandelen, niet in brasferyen (of danferyen ««pw) en dronkenfchappen, niet in f aapkamer en en ontuchtigheden, niet in twist en nydigheid, want deze dingen zegt hy, verzorgen hetvleesch om derzeiver begeerlykheden te vervullen. Rom. XIII.

vs. 13, i4>

Verkwist uwen kostelyken tyd niet te veel, in zinnelyke vermaken en uitfpanningen, wy mogen, ja, dezelven niet alleen op eene geoorloofde wyze, maar felfs ook ten onzen nutte waarnemen, of gebruiken; zoo ten opzichte der gezondheid en

fterk>

Sluiten