Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Nieuw Jaars Geschenk

fterkte van ons lighaam, als tot de opgeklaard. heid van ons gemoed, het welk eenigen tyd uitgefpannen zynde, door de onfchuldige bezigheden, weder beter in ftaat zal zyn, om op nieuw in diepe gepeinzen zich te begeven; maar, wy moeten van de uitfpannende vermaaken onze voornaamfte bezigheid niet maaken, gelyk 'er maar al te veel zulks doen, die als betooverd worden, door de geheime begocheling van tydkortend fpel, waar door zy hun gemoed ten grootften deelen onbekwaam gemaakt hebben, tot afgezonderde oeffeningen, omtrent ernftige en belangryke zaaken.

Verkwist uwen tyd niet te veel in gezelfchappen en gefprekken. ten zy uwe bezigheden zulks r.oodzakelyk maaken: het gezelfchap van Godverzakende en godlooze Menfchen, en byzonder als dezelven fchrander zyn, en een innemend voorkomen hebben, voert gemeenlyk veel befmettelyks met zich; en hunne gefprekken ademen niet zelden , een geheim en indringend vergift, waar tegen eenen iegelyken geen tegengift heeft, 'tgeen fterk genoeg is om derzelver verfpreiding tegen te kunnen gaan: —■ en, fchoon het gezelfchap waar mede wy verkeeren goed is, moet nogthans het oude lpreekwoord ons herinnerd blyven. Amici funt furis tempores. Dat Vrienden meestal

Sluiten