Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Nieuw Jaars Geschenk

'Er zyn, ja, zulke Vrienden in de weereld, fchoon ze echter zeldzaam gevonden worden, welken hoe meer zy by elkander zyn, hoe meer zy elkander mogen lyden, en voor elkander nuttig zyn; dan, gelyk het gemeenlyk met Vrienden gaat, is het geval juist omgekeerd: in dit opzicht geeft Salomon ons dezen wyzen raad: Spaar d uwen voet van het huis uw es naasten; op dat hy niet zat van u worde en u haate: Prov. XXV: vs. 17. Dat is, volgens de uitlegging welke zommigen aan die woorden geven; maakt u zelve by uwe Vrienden dierbaar, flyt niet alle mans dorpels te veel uit, wanneer gy op dezelve treed; noch maak u zelf niet te gemeenzaam, of fteld u zelve niet te laag aan.

Maar gedenkt ook, dat gy even fchuldig flaac aan het misbruik en de verkwisting van uwen tyd, door u op te houden met iedele en nutte* looze overpeinzingen, mitsgaders fchadelyke en

iedele gefprekken. Nuttelocze gedachten en

overpeinzingen, is eene even dwaaze tyd verfpil. ling als iedele gefprekken; want iedere zoort van overpeinzing en nadenking, is niet even regtmatig, noch even deugdzaam, en fchoon eenMensch niet over de voldoening zyner lusten denkt, zoo kan hy nogthans zeer onbehoorlyk denken, en by gevolg zondig. En dit is niet alleen den

mis-

Sluiten