Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZüSTERS. 39

vermits het niet genoeg is, tc weten waarmeden wy onzen tyd verliezen, zonder bewust te zyn, waarmeden wy ons moeten bezig houden, en waarin de beste en wysde fchikking van onzen tyd bedaat; zoo moeten wy nog verder overwegen de voornaamde en noodzakelykfte plichten, waarmeden wy onze ledige tyden en daar toe dienftige gelegenheden, behooren door te brengen en aan te vullen; en ten dien einde, ga ik over om nu het tweede gedeelte van deze groote en voorname befhering, betreffende de befteding onzes tyds [u voor te dragen], welke deze is, dat wy zorg moeten dragen, om onzen tyd door te brengen en te hefteden, in eene Confientieufe. en naarftige betragting, van alle noodzakelyke plichten.

Het kan hier ter plaatze gelyk ook in het algemeen om niet onbewust zyn, dat wy onzen geheelen tyd moeten doorbrengen met goed te doen, en het zelve moeten tragten te verwerven ; wy moe • ten echter ons hier herinneren, dat dit'alleen te verdaan zy , met opzicht van den tyd, dien wy ter overweginge van onze plichten bededen. Ik zal dus deze voorname en noodzakelyke plichten hier alleen in aanmerking nemen, waar toe wy altoos verplicht zyn, en van welkers verwaarloozing, het kwalyk bededen van onzen tyd, onaffcheidelyk is. C 4 'Er

Sluiten