Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 Nieuw Jaars Geschenk

'Er zyn dus flechts weinige zaaken welken iku, als, allen te zamen hoogst nuttig en noodzakelyk zal aanbevelen, en van welken geenen van ons zich immer kan vry pleiten. Welaan; laat ik in de eerfte plaats u bidden, dat gy uwen tyd be« fteed met, veelmaal, naarfh'g en ernftig de Heilige Schriftuur te lezen en te beoeffenen. In welks eerfte Boek gy bevinden zult, dat uwe denkbeelden opgeleid worden tot de eerüe Oudheden, Waar van geen één boek als dit, u eenig juist bericht geven kar;. ~— Daar zien wy, den oor. Iprong van den Mensch en der weereld: des Menfchen eerfte zcndenval by zyne eerlle fchepping; den oorfprong der zonde, dood en elende; de verdelging van 't eerfte Menfchelyk ge* flacht door de groote Zondvloed, waar van de Heidenfche aloudheid (preekt, doch alleen zeer duister; de eerfte bron en ftraal van licht, hoop en genade voor den gevallen Mensch; de opvolging der aloude en eerfte Kerk, cn het begin en den voortgang van de Heidenfche Afgodery, van het bygeloof en de Godloosheid; mitsgaders de eerfte oorfprongen der Natiën, der Steden, der Konften, der Regeringsvormen, en der Taaien; en in dit alles het opperbeftuur der Godlyke Voorzienigheid, in de betooning zyner rechtveerdigheid, goedertierenheden, wysheid en onver"

Sluiten