Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. 4!

veninderlykheid, en door deze wetenfchap brengen wy als het ware onzen verzuimden tyd weêr te rug, en maken dezelve voor ons, ten wezentiyken nutte en voordeel. — In de andere boe* ken van Mozes, vinden wy een bericht van de Goddelyke oprichting van een arm en verdrukt Volk, tot een Kerk, en Gods byzonder eigendom: waar in wy zyne wonderbare en Goddelyke zorg zien voor het zelve, door teekenen en wonderen; zyne onnafpoorelyke en ongewoone wegen met hun in hunne gantfche Reize, blykbaar in hunne beproevingen, voeding en bewaaring; in het geven zyner Wetten, zoo geestelyke, zedelyke als Burgerlyke; in de omzwachteling der diepfte verborgentheden by ceremoniën en gewoontens, en in hunne inleiding in een edel land met mageneer, verdelgende hunne vyanden voor hun; mitsgaders in een onnoemlyk aantal aanmerkelyke ontmoetingen, befpiegelingen en hoogstnuttige en der opmerking waardige dingen. —

Het Hiflorisch gedeelte van het Oude Testament, 'tgeen op dat der Wetten volgd, gelyk de Jooden het noemen, geeft ons een verhaal van de allerverbazendfte en grootfte omwentelingen en gefchiedenisfen die immer in de weereld zyn voorgevallen; waar in wy de onderfcheidene en C 5 nog-

Sluiten