Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.2 Nieuw Jaa.ï|s Geschenk

nogthans eenparige voetftappen der goddelyke Voorzienigheid, in de regering en beftiering der weereld cn der Kerk, kunnen ontdekken; Gods beproeving , en nogthans beloonende Rechtveerdigheid; zyne toelating tot de zonde en nogthans zondaars itraffende; in allen welke voorval' len, wy de beste voorbeelden die 'er zyn kunnen ter navolginge voor ons hebben; als meden een bericht van de flegtfle, die ons aanduiden om zulke verderflyke levenswyze te vermyden. —

Het Boek van Job is een fpiegel waar in wy ziende leeren kunnen, aan welke rampfpoeden de deugdzaamfte Menfchen onderhevig zyn, en met welke verwytende berispingen zy zelfs door even zulke goede Menfchen als zy zyn, door misverftand en zwakheid ten onrechte kunnen ver* vallen; gelyk ook boe wy ons in tyden van druk en rampfpoed gedragen moeten, en welke de gewoone ui:koomst van God, de Heer eindelyk is: — Het Boek der Psalmen is het treffelykfte (Model) ontwerp van beoeffenende en ondervindelyke Godsvrucht, en het beste gebedenboek en Formulier voor de Godsdienst daar immer de weereld mede gezegend is: de Spreuken van Salo» mon zyn de uitmuncendlte en zuiverde Zedeles* fen, welken ooitin de weereld uitgegeven zyn, of immer zullen worden; de Pkedeker, is her

keu-

Sluiten