Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZUSTERS. |$

fcèUrigte afbeeldzel cn bewys van 'swaerelds iedelheid : en het HocgUed van Salomon is het geestigde Herderslied, de fchoonfte Allegory ^verbloemde fprcekwyzen) en de allergoddelykite Poëtifche befchryving, van de liefde tusfehen Christus en godvruchtige Zielen, welken immer bet licht zag. — De PROPHETiscaE Schriften, geven ons de heerlykde en duidelykite denkbeelden van Gods beftiering over de Natiën, en de rechtmatigheden en billykheid, van alle zyne voorzienende zerg en beftieringen aan de hand , behalven onnoemlyke andeie Lesfen, welken men daar ter onzer lecringe vind.

En wat het Nieuwe Testament aanbelangt; de eerfte zaak welke wy daar aantreffen is het uitmuntende gedeelte van den gebeelen Byeel, ik bedoel het viervoudig gefchiedverhaal van onzen gezegenden Zaligmaker, ö i Laat hier uwen aandacht lang op gevestigd zyn, dat het eenen diepen indruk op u maake, want, alle de hiftorifche Verhalen der Euangelien , alle de wyze en fchrandere gelykenisfen die daarin gevonden worden; alle de Wonderwerken daarin voorkomende; alle de Prophetien daarin aangehaald; alle de Waarheden daar in geopenbaard; en alle de Raaden en Vermaaningen daar in gegeven; alle deze dingen zeg ik: zyn zoo vele ryke bronaders

Sluiten