Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Nieuw Jaars Geschenk

aders van bet gene dierbaarder is dan het fynfte goud, ja allernuttigft, en boven alle dingen verwonderenswaardigst: — Het boek van de Handelingen der Apostelen geeft ons een keurig en onpartydig bericht, van het begin en den gelukkigen voortgang van het Euangelie, en de eerfte ftichting der Kerke; waar in wy eene duidelyke en klaare befchouwing vinden van de Christelyke leer in deszelfs zuivere en eerfte wording; mitsgaders eenige nuttige, en leerzame Voorbeelden en Redenvoeringen. —— De Apostolifche Brieven, geven ons een volkomen en wydloopig bericht van den Godsdienst van den gezegenden Jezus. Zoo omtrent deszelfs grondbeginzelen en beöeffening, als omtrent deszelfs oorfpronglykheid en oogmerk; zoo dat dezelven alleen, genoegzaam zyn, indien ze regc verftaan worden, om onze gemoederen te verlichten, en van invloed te zyn op onze hartstochten en voornemens, als mede om onze levens wyze en verkeering te regelen. En het Boek der Openbaringen, fchoon veelal duister en raadleiachtig, vertegenwoordigt aan ons op eene doorluchtige en verhevene wyze, het Oppergezag van onzen Heere Jezus in de beftuuring der weereld, als beheerfchende en befchikkende de oogmerken en de daaden der Menfchen; makende dat alle dingen

Sluiten