Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne broeders en zusters. 4?

JVfan(pfal. I: a, 3.) het onze zyn, door bcpeinzing van ?s Heeren Wet en Inzettingen nacht en dag; want tot wat einde lezen wy de H. Schriften en andere goede Boeken, zo wy de moeite niet willen nemen om den inhoud, welken zy bevatten te onderzoeken.- Oneindig ware den taek, en in zekeren zin onmogelyk, om alle de nuttige overwegingen op te noemen; dan het zal misfchien niet ondienfHg zyn om u eenige voorname hoofdzaken der Heilige Godgeleertheid op te geven; door weiken, als door zoovele toegangen, gy met God inncrlyk kunt verkeeren.

In de eerfte plaats dan, laten uwe overwegingen en bepeinzingen gaan, over God zelf, over zyne Eigenfchappen en Werken; zyn woord en de gezegende Perzoonen der Godheid.

Voorts denkt aan den Mensch in den (laat der onfchuld, in zynen gevallen flaat, en aanvankelyke herftelling: en in het byzonder [denkt] over u zelve, over uwe natuur, vermogens, ftaat, gebreken, beftemming, plichten en over uwe voorrechten en vergunningen. —

Denkt veel over Jezus Christus, betreklyk zyn Perzoon, zyne natuurlyke hoedanigheden, zyne ampten , zyne verdienflen, zyn lyden , zyne overwinning, zyne bezigheid en zyn werk nu in den Hemel, zyne beftiering van de Kerk

bier

Sluiten