Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 Nieuw JaaRs Geschenk

hierop aarde, en der waereld in her. algemeen. — Denkt verders aan den Heiligen Geest, zyn' dienst, zyn werkzaamheid en invloed, en laat de Kerk Ook door ü befchouwd worden in heure verplichtingen, inflellingen, verdrukkingen, aanwas en overwinning, en denkt op gelyke wyze, aan. den byzonderen toeftand der Heiligen, van God op aarde, hunne verzoekingen, de beweegoorzaken, welken hun werkzaam maken, hunne verkeering; en aan de beloften die hun gedaan zyn; laten hier door uwe gemoederen opgeleid worden, ter beipiegelinge van het groot geluk der ware Godsdienst, befhande in de bekeering, regtveerdigmakmg, aanneming tot kinderen, heiligmaking , en de vreede van ons geweten, blydfchap in den Heiligen Geest, vereeniging met God, de voortmaak des Hemels en eindelyke volharding. — En laat voorts uwe gedachten bepaald worden, op het geen wy de laatfte dingen noemen. Denkt daarom aan den dood, deszelfs zekerheid ; en nogthans deszelfs onzeker, heid; de groote verandering die dezelve over ons brengt; hoe verfchriklyk het zal zyn, op denzelven niet bedacht te zyn geweest, niet voorbereid te zyn, en daarentegen hoe gelukkig het is gereed te zyn tot deze groote verandering: denkt vervolgens op de flooping dezer waereld, wan-

peer.

Sluiten