Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeder, en Zusters. 49

neer de Elementen met brandende hitte zullen verfmelten, en deze groote opëenftapeling onzer Planetenwaereld , in een groot vreugdevuur veranderd zal worden, en daarom laten uwe denkbeelden vervuld zyn met de befpiegeliug van dien grooten Dag des Oordeels, die groote Rechtdag, op welken alle Menfchen op de onzydigfte. wyze zullen geoordeeld, en hun Vonnis daar na uitgefproken worden; en laatftelyk: laten uwe gedachten over de Grenzen van dezen onzen tyd zich begeven, en in den ftaat der Eeuwigheid overftappen; daalt voor eene wyle tyds in de helfche gevangenis, en befchouwt de verfcbrikkelykheden dezer plaats ; het afzichtelyke en naar gezicht van het gezelfchap; de geweldige grootheid en eeuwigduurendheid der folteringen. —j Verheft u dan naar boven en vliegt op de vleugelen uwer befchouwingen, na de gezegende ftreken van het Hemels Paradys, verzadigt daar uwe gedachten met de fchoonheid, en de vermakelykheid dezer Hemelfche plaats; de gelukzaligheid en de vreugde, van dien Staat en Regerings: vorm; de voortreffelykheid van het gezelfchap; de heerlyke ontdekkingen die daar gedaan worden; de uitmuntende bezigheden, waarmede zy zich ophouden; en de eeuwige during en onveranderlykheid van dit alles. Laat uwe gedachten D dan

Sluiten