Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 Nieuw Jaars Geschenk

dan gaan over en omtrent deze weinige belangryke zaaken, en u zal nimmer ftoffe ontbreken voor uwe gedachten, om 'er mede werkzaam te zyn.

Daar wy»« alle onze bepeinzingen en beoeffè* ningen zoo moeten bellieren, dat wy daar door een wezentlyk en duurziam voordeel erlangen. Laten wy dan van ons zelve, altoos een ernftige en onpartydige rekenfchap afvoorderen, van de befteding onzes tyds; want, hoe kunnen wy ons gerust ftellen, zonder met onze Ziele in onderhandeling te treden, ten einde wy weten hoe het met dezelve gefield is? Indien een Koopman, of zulke Lieden die veel te doen hebben, zoo bezorgd zyn, om alle hunne zaken in hunne Dagen Rekeningboeken op te fchryven, ten einde zy op de naaukeurigfte wyze in ftaat zyn een Balans te maken van winst en verlies; hoe veel te meer behoorde dan de Christenen, hunne eeuwige belangens met de uiterfte naaukeurigheid en juistheid gade te flaan. Moe opmerkenswaardig Ipreekt Seneca over deze zaak, wanneer hy ons verhaald, dat, in naervolging van eenen zekeren Sextius , die hy ten hoogde roemt, hy zich gewend had elke nacht zich te onderzoeken. „ Wan» „ neer het nacht is fzegt hy) en de kaars uit is, „ en alles in diepe rust en Ihlte, dan zie ik terug,

„ en

Sluiten