Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE B*OEDW EN ZUSTERS. 53

veel het immer mogelyk is, onzen tyd in gebeden doorbrengen; want, gelyk wy daar door de alleronmiddelykfte en regelregte verkeering met God erlangen, is dit ook den weg waar door wy verilerkt en beitierd moeten worden, in de volbrenging van alle de plichten, welken wy verplicht zyn uit te oeffenen. Laat ons daarom gedenken, dat het niet zonder reden is, dat ons aanbevolen word, altoos te bidden, en, tehdden zonder ophouden. De zin dezer uitdrukkingen, vermeene ik te zyn, dat, indien wy op vastgeftelde tyden met plechtige gebeden toe God naderen, en daar door onzen toevlucht tot Hem nemen ,' op eene meer byzondere wyze, by buitengewoone gelegenheden en gebeurenisfen, ten einde op eene byzondere wyze door God beüierd en geholpen te worden; zoo moeten wy altoos, zoo veel wy by mogelykheid kunnen, ons in eene biddende geflalte houden, en ten dien einde alle onze ledige uuren of andere bezigheden en verrichtingen aanvullen, met uitfehietende gebeden en verzuchtingen.

Dan, behalven alle deze dingen, is 'er nog ééne zaak, daar ik nooit by eenigen Schryver eenig gewag van gemaakt heb gevonden, en het geen ik echter aanzie, als het voornaamfte oogmerk van zoodanige uitdrukkingen; en dat is: Dat wy zorg zullen dragen, D 3 em

Sluiten