Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 Nieuw Jaars Geschenk

volg te" maken , hy in deze orden voortga.

1. ) Gods Voorzienigheid omtrent hem gade te flaan, in zyne befteiling, en gebruikmaking van hem, tot byzondere eindens, overéénkomftig de vermogens zyner Ziele, en de gefteldheid van Lighaam, met en benevens zyne uitwendige omHandigheden ten opzichten van beide.

2. ) Hoe zyne bekeering zich heeft toegedragen, met den tyd en de wyze daar van.

3. ) Hoe verre, en op wat wyze, hy zich in het verbond met God heeft ingelaten, met en benevens de vernieuwing van het zelve.

4. ) Welke rampen en wederwaardigheden hem bejegend hebben, en in hoe verre deze wel gebruikt en geheiligd zyn geweest.

5. ) De gevaaren zoo geesrelyke als tydelyke, waar van hy verlost is.

6. ) De zonden waar toe hy uit zynen aart het meest genegen was, en dezulken waar aan hy meest zich fchuldig kent, en welken hy te boven gelromen is.

7. ) Hoe meenigmaal, op welk eene wyze, en by welke gelegenheid hy door zynen God is verlaten, en zoo verre hy 't kan opmaken, tot welk einde hem dit overgekomen zy.

8. ) Welke bewyzen van Gods toorn en ongenoegen hy gehad heeft, wanneer hy gezondigt hadde,

90

Sluiten