Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. §?

9.) Welke blykbaare bewyzen van de liefde en vriendfchap van zynen Hemelfchen Vader, hy ondervonden heeft.

10 ) Door welke inwendige of uitwendige ver. zoekingen, hy het meest is aangevallen; en welk tegengift en hulp, hy het best daar tegen in 't weik te ftellen bevonden heeft.

11. ) Welke waarnemingen en ervaringen hy gemaakt heeft en hem voorgekomen zyn, om hem in het geloove der Christelyke Godsdienst te bevestigen, gelyk ook in het beftaan van Gods Wezen, en de Godheid van Christus, en het beftaan van onzichtbare krachten.

12. ) Welke opmerklykeen aanmerkingswaardige zaaken hem overgekomen zyn, in zyne bezigheden, oefeningen of verkeering met Menfchen; het gene nuttig voor hem zelve, of voor voor anderen, als ook voor de verkeering en levenswyze met de waereld zyn kan.

13. ") Byzonderlyk wat hem wedervaren is, in de opmerkelyke verandering en omkeering van zaken, in zynen levensloop, zoo in ziekte als gezondheid.

14. ) Welke naauwe vriendfchap, gemeenzaamheid en vereemging, God hem genadiglyk met zich zelf verleend heeft; en welke antwoorden en verhooringe van gebeden God hem vergund beeft. D 5

Sluiten