Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 NieuwJaars Geschenk

15.) Eindelyk, in welke ongemeene en by. aondere opmerkzame omftandigheden hy al verJierd heeft, waar in de voetftappen van eene byzondere leiding Gods, voor hem blykbaar waren.

Onder deze hoofdartikelen nu, vooronderftel ik nedrig dat men alle andere zaken op eene re. gelmatige wyze zal kunnen rangfchikken; welken dienftig zyn kunnen, om op een dusdanig zamengefteld register eenes Christens geplaatst te worden; fchoon ik niemand hier in iets wil opdringen, maar elk de vryheid laat zyne eigene wyze van doen te volgen.

De derde en laatfte les is deze: dat wy (om onzen tyd wel aan te leggen) eenig kort, redelyk en ongedwongen opftel, of formulier, zullen opmaken, volgens welk wy bekwamelyk en op de regte wyze onzen tyd zullen bef eden.

Dan, dewyl dit een iegelyk , naermatezyne eigene omftandigheden zyn, moet opftellen, zoo is 'er niemand, die een ander hier in op de juiste wyze iets kan voorfchryven. Ja 'er is niemand, welke zelfs voor zich zelve zulk een formulier kan zamenftellen, vermits Gods Voorzienigheid ten dezen opzichten zoo onderfcheiden is, dat onze omftandigheden, onzen toeftand en bygevolg onzen plicht, het zoo verfchillend maken, als

het

Sluiten