Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. 59 het weder is, en dus zal het een Godsdienflige Voorzichtigheid zyn, dat wy aan elk byzonder Mensch het groote formulierboek zyner lever^ wyze overlaten. Maar, wanneer Gods Voorzienigheid onze byzondere regels en manier van handden,onbruikbaar,onwettigofongefchikt maakt; zoo gebied ons, beide onzen plicht en ons verftand, om ons na de omftandigheden te fchikken, liever, dan na onze eigene willekeurige opftellen; nademaal dan de vraag is: Wat of beter is, Gods wyze of de onze te volgen?

Dus zal alles wat ik u ten dezen opzichte wil voordragen, beftaan, inde overweging van drie zaken, welken zeer gemaklyk te betrachten zyn, en dagelyks beoefend kunnen worden, m welke omftandigheden men zich ook moge bevinden.

ï ) Wanneer gy des morgens wakker word, 'laat dan onder anderen dit uwe eerfte gedachte zyn: Hoe zal ik dezen dag ten meesten nutte, voor de eer van God en myn eigen heil doorbrengen? En wanneer gy dan bepeinst hebt, wat bet best zoude kunnen dienen om dit einde bevoorderlyk te zyn, zoo maakt dan voor u zelf, een bepaald voorftel van alle uwe bezigheden voor den geheelen dag, en neemt een vast voornemen , om daar na te werke te gaan; en begint ook diensvoigcns daar na, aan 't werk te vallen.

s.)

Sluiten