Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o Nieuw Jaar.s Geschenk

2. ) In het midden van alle uwe bezigheden ot oeffeningen, veroorlooft u zelve zomwyl eenige verpoozing, ten. einde deze twee zaken gade te liaan, namelyk, wat gy zyt, en wat gy doet. Door u zelve, meenigmaal, vragenderwyze te onderhouden, op deze wyze: Wat ben ik? Dat is, ben ik verzekerd dat ik in de gunst van God fia? Ben ik in de daad wedergeboren? Ben ik vervuld met Godvruchtige gedachten, geneigdheden en oogmerken?.... Voorts vraag nog — Wat doe ik? Houde ik my bezig met het gene hehoorlyk is? Zyn myne oogmerken rigtig? Zyn de middelen daar ik gebruik van make wettig, en naar behooren ? Zyn myne oeffeningen of bezigheden zulken, als waar mede ik my nu moet bezig houden? Gedraag ik my in allen opzichten als iemand, welken reizenden is naar een beter Vaderland ?

3. ) Als gy des avonds ter ruste u zult begeven, na alvorens u zelve onderzogt te hebben, wat gy den voorby geflreken dag gedaan hebt, en wat u bejegend is, zoo zult gy deze twee dingen u zeiven afvragen.

a.) Wat heeft Gods Voorzienigheid omtrent my, dezen dag gedaan ? Wat heb ik gezien of gehoord, dac eene byzondere opmerkzaamheid verdiende, en my tot nut kon verftrekken? Welke

Sluiten